Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

Ammatillisen koulutuksen johtamisen kehittäjä SAJO ry
– vaikuta ja verkostoidu!

SAJO ry on ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto, joka edistää jäsentensä ammatillisia ja palvelussuhteeseen liittyviä etuja. Valtakunnalliseen yhdistykseemme kuuluu lähes 300 ammatillisen koulutuksen johtajaa ja asiantuntijaa.
Lue lisää yhdistyksestä >

Ajankohtaista

(Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 6.5.2024)


Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
 

Yleisiä huomioita esitysluonnoksesta

SAJO ry pitää lausuntoluonnoksessa olevia säädöksiä oikeansuuntaisina. Kokeilulakiin kuuluva tavoite yhdistää paikalliset koulutustarpeet ja valtakunnalliset tavoitteet on kannatettava. Myös rahoituksen yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentämistavoite ovat kannatettavia.

 

Koska kokonaisuus on suuri ja vaikutuksiltaan merkittävä, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry edellyttää, että muutosten kokonaisvaikutusten arviointi tulee tehdä kattavasti rahoituksen jakautumisen, muutosten kustannusvaikutusten sekä henkilöstövaikutusten osalta. Koulutuksista vastaavilla johtajilla, esihenkilöillä ja asiantuntijoilla pitää olla tosiasialliset mahdollisuudet sopeuttaa toimintaansa säädösten edellyttämien muutosten aikaikkunassa.

 

Samalla on kiinnitettävä huomiota koulutuksenjärjestäjien yhdenvertaiseen kohteluun sekä siihen, että opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin sekä oppimisen tukipalvelujen toteuttamiseen on tosiasialliset edellytykset hyödyntäen oppilaitoksen koko henkilökunnan osaamista. Luonnoksessa oppimisen tukea koskevia kirjauksia ei ole rakennettu opiskelijoiden tarpeista erilaisissa oppimisympäristöissä vaan lähinnä erityisopettajien työtehtävien kautta.

 

SAJO ry pitää tärkeänä, että uudistettava lainsäädäntö mahdollistaa edelleen niin oppivelvollisuuden alaisten opintojen kuin jatkuvan oppimisenkin toteuttamisen ja että se on ammatillisen koulutuksen tehtävien osalta yhdensuuntainen TE2024-uudistuksen kanssa. Työelämässä olevien henkilöiden osaamisen kehittäminen on kriittistä niin työllisyydenhoidon kuin Suomen kilpailukyvynkin kannalta.

 

Ammatillisen koulutuksen kokeilua koskevat säädösehdotukset

SAJO ry kannattaa toiminnanohjauksen kokeilua. Se mahdollistaa alueellisten tarpeiden ja erityispiirteiden huomioimisen. Kokeilussa on kuitenkin huomioitava myös kokeilun ulkopuolelle jäävien oppilaitosten riittävät toimintaedellytykset. Myös järjestämislupamenettelyn keventäminen on kannatettavaa.

 

Toiminnanohjauksen kokeilun säädökset vaativat vielä tarkentamista, jotta valtionohjaus ja paikalliset tarpeet voidaan muuttaa ennakoitaviksi ja toteuttamiskelpoisiksi koulutus- ym. palveluiksi. Kokeilun onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että koulutuksen järjestäminen on tosiasiallisesti mahdollista tarvelähtöisesti ja että oppisopimuskoulutuksen tietopuolista opetusta voidaan hankkia laajasti ostopalveluna. Johtamisen näkökulmasta se on erityisen tärkeää, jotta oppilaitokset voivat reagoida riittävän nopeasti muuttuviin tarpeisiin hyödyntäen ulkopuolisia verkostoja. 

 

Rahoituksen uudistusta koskevat säädösehdotukset

SAJO ry pitää hyvänä tavoitteena rahoituksen yksinkertaistamista ja rahoituksen perusteena olevan tiedonkeruun ajantasaistamista. Rahoituksen tulee olla ennakoitavaa ja oikein kohdennettua, jotta oppilaitosten johtamis-, esihenkilö- ja asiantuntijatyö voidaan suunnitella ja tehdä laadukkaasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Rahoitus pitäisi pystyä ennakoimaan vähintään yhtä pitkäksi ajaksi kuin koulutuksen suunnittelu ja toteutus yhteensä kestävät.

 

Valmistuvien ja työllistyvien merkitys rahoituksessa kannustaa laadukkaaseen ja tulokselliseen toimintaan. On kuitenkin huomioitava, että ammatillisella koulutuksella on merkittävä yhteiskuntavastuu heikommassa asemassa olevien kouluttajina. Siksi lähtötason huomioiminen rahoituksessa on erittäin tärkeää. Lähtötason huomioiminen tekee näkyväksi opetuksen ja ohjauksen sekä opetuksen tukitoimien vaikuttavuuden.

 

Esityksessä jää epäselväksi se, miten lähtötaso määritellään eri hakijaryhmille. On erittäin tärkeää, että lähtötaso tulee kartoitetuksi myös muiden kuin perusopetuksen päättäneiden osalta ja huomioiduksi riittävästi opiskelijavuosien painotuksessa.

 

SAJO ry kannattaa sitä, että toteutuneita opiskelijavuosia painotettaisiin jatkossakin tutkintorakenteeseen kuuluvien eri tutkintojen sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisellä ja opiskelijan lähtötasolla. Tavoite rahoitusjärjestelmän yksinkertaistamisesta sekä rahoituksen perusteena olevien toteumatietojen pääosin reaaliaikainen seuranta ovat myös kannatettavia.

 

SAJO ry esittää, että erityisen tuen rahoitus liitetään lähtötasokertoimeen. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä ammatillisessa koulutuksessa ja TUVA-koulutuksessa opiskelee yhä enemmän opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityisiä opetusta ja opintoja tukevia pedagogisia ja opiskeluhuollollisia toimia. 

 

Rahoitusesityksessä kustannusryhmien painokertoimien muutos kuvataan tekniseksi. Tutkintoja on siirretty toisiin koreihin, eivätkä siirtojen perusteet selviä luonnoksesta. Perusteita tulee tarkastella uudelleen. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kertoimet eivät ohjaa riittävästi osaamistason nostamistavoitteiden mukaisesti perustutkinnon suorittaneita suorittamaan ammatti- tai erikoisammattitutkintoja. 

 

SAJO ry vaatii, että jatko-opinnoiksi tulee määritellä myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Käytännönläheistä esihenkilö- ja johtamisosaamista tulee voida kehittää jatkossakin toisen asteen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla. 

Oppimisen tukea ja erityistä tukea koskevat säädösehdotukset

SAJO ry ei kannata oppimisen tuen yhdenmukaistamista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä, koska se ei huomioi riittävästi ammatillisen koulutuksen erityispiirteitä, kuten työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

 

Lakiesityksen 63 §:ssä Oikeus oppimisen tukeen on huomioitava, että opettajan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön lisäksi oppimisen tukea antaa opiskeluhuoltohenkilöstö. Oppimisen tuessa yhteistyö opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskeluhuollon kanssa on keskeistä. Riittävän oppimisen tuen tarjoaminen vaatii myös riittävästi resursseja, mikä on huomioitava rahoituksessa. Lisäksi, jotta oikea-aikainen ja matalan kynnyksen tuki mahdollistuisi, olisi tärkeää käyttää henkilöstön työpanos kirjaamisen sijaan erityisesti ohjaukseen ja opetukseen.

 

Erityinen tuki tulisi nähdä laajempana kuin lakiluonnoksessa esitettynä erityisopettajan antamana tukena. Lähtökohtana tulisi olla opiskelijan tarve, ei eri työntekijäryhmien tehtävät. Erityisen tuen saaminen ehdotetussa muodossa tosiasiallisesti kaventaa opiskelijoiden saamaa tukea.

 

Tilauskoulutusta koskevat säädösehdotukset

Ei kommentoitavaa.

 

Muut ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia koskevat säädösehdotukset

Ei kommentoitavaa.Vantaalla 10.6.2024

Pekka Tauriainen
puheenjohtaja, SAJO ry

SAJO ry X:ssä (julkaisut näkyvät X:ään kirjautuneille):

Tietoa Sajosta

Haluamme auttaa sinua menestymään ammatillisen koulutuksen johtajana tai asiantuntijana. Järjestämme tapahtumia ja opintomatkoja sekä luomme verkostoja osaamisesi ja hyvinvointisi tueksi. Meillä on edustus useissa opetusalan valtakunnallisissa työryhmissä, ja annamme koulutuspoliittisia lausuntoja. Valitsemme vuoden ammattikoulutuksen johtajan ja myönnämme ansiomerkkejä.
Tutustu toimintaan >

Liity jäseneksi!

Verkostoidu, vaikuta ja hyödynnä jäsenedut!
Lue jäseneduista ja liity mukaan >

Meitä on jo

sajolaista!

Kysy ja kommentoi!

Kun haluat kysyä jäsenyydestä tai keskustella muista yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista: 
Ota yhteys hallitukseen >

Kurkkaa juhlajulkaisua

SAJO ry täytti 50 vuotta vuonna 2018. Vuosikymmeniä luotaavat Artti Antila, Anna Maria Jääskeläinen, Pentti Rauhala, Tuuli Romppainen ja Esa Toivonen. Nykypäivän näkökulmia valottavat Eija Alhojärvi, Olli-Pekka Heinonen, Maiju Korhonen, Teija Kunelius ja Seija Rasku. Tulevaisuuteen uskaltautuvat Mirja Hannula, Antti Maunu, Antti Seitamaa, Saija Sippola, Mika Tammilehto ja Ville Tuominen.
Tästä e-julkaisuun >

Jaa sivu: