[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Selvitys opettajarekisteristä valmistui – kustannukset merkittävät hyötyyn nähden

Lisätty 22.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti helmikuussa 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Selvitystyön tarkoituksena oli löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Selvityshenkilöiksi nimitettiin OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitystyötä tukemaan perustettiin seurantaryhmä, jonka jäsenenä SAJO ry:n edustajana oli rehtori Raimo Sivonen KAOsta.

Selvitys on nyt valmis ja se luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle julkistustilaisuudessa 17.12.2021. Opettajarekisterin kustannukset olisivat merkittävät suhteessa saatavaan hyötyyn. Lisäksi opettajarekisteri vaatisi opettajien tietojen keräämistä paikallistasolla, mikä aiheuttaisi lisätyötä niille tahoille, jotka tallentavat tiedot tietojärjestelmään. Onkin hyvä, että ennen päätöksiä opettajarekisterin perustamisesta se lähtee vielä lausuntokierrokselle.

Tiedote 17.12.2021:
Opettajarekisteri jättäisi työn ja kustannukset koulutuksen järjestäjille

Opettajatiedonkeruuta koskevan selvityshankkeen ohjausryhmässä olleiden koulutuksen järjestäjien ja työnantajien edustajat pitävät hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä kolmihenkinen selvitysryhmä on saanut selvityksensä opettajatiedonkeruusta ja mahdollisesta opettajarekisteristä valmiiksi. Näin keskustelun on mahdollista siirtyä faktapohjalle.

Selvitys purkaa ansiokkaasti opettajatiedonkeruuseen ja mahdolliseen opettajarekisteriin liittyviä ennakkokäsityksiä. Keskitetty rekisteri ei toisi yhtään lisää opettajia, eikä tukisi oppilaiden tai opiskelijoiden oppimista. Rekisterillä ei myöskään olisi vaikutusta opettajien kelpoisuuksiin. Kelpoisuuksista säädetään asetuksella ja koulutusmäärät riippuvat sekä korkeakouluista että valtiosta.

Selvityshenkilöt toteavat, että koulutuksen järjestäjät eivät näe mahdollisesta rekisteristä syntyvän hyötyä omaan toimintaansa. Sen sijaan siitä aiheutuisi lisää hallinnollista työtä.

Selvityshenkilöt ovat arvioineet mahdollisen opettajarekisterin lisäävän kustannuksia. Valitettavasti taloudelliset arviot jäivät selvityksessä puutteellisiksi. Vaikka selvityshenkilöt myöntävät esittävänsä uusia velvoitteita kunnille ja koulutuksen järjestäjille, ei uusien tehtävien aiheuttamia kustannuksia ole lainkaan arvioitu.

– Mikäli asiaa haluttaisiin edistää, on jo lainkin mukaan selvää, että uusista velvoitteista aiheutuvat kustannukset tulee korvata kunnille ja koulutuksen järjestäjille, koulutuksen järjestäjiä edustavien järjestöjen edustajat muistuttavat.

Laaditussa selvityksessä jää perustelematta, mikä tärkeimmäksi mainittu julkinen etu keskitetyssä rekisterissä olisi. Rekisteristä saatavat mahdolliset hyödyt vaikuttavat syntyviin kustannuksiin nähden pieniltä. Lainsäädäntötyön aloittaminen edellyttäisikin rekisteriin liittyvien asioiden pitkäjänteisempää ja syvällisempää selvittämistä.

Koulutuksen järjestäjät pitävät tärkeänä, että niillä ja muilla halukkailla tahoilla tulee olla mahdollisuus antaa lausunto laaditusta selvityksestä.

Suomen Kuntaliitto ry
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ry
Sivistystyönantajat ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry