[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52§:n väliaikainen muuttaminen

Lisätty 20.05.2020

Näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa tulee kentän arvion mukaan olemaan osin vielä pitkään vaikeaa tai mahdotonta. Kannatamme esitystä luonnoksen mukaisesti. Ehdotettujen muutosten lisäksi SAJO ry näkee tärkeänä, ettei muutoksia ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin mahdollisteta eikä arvioijiin liittyviä säädöksiä muuteta.

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. On hyvä, että tämä tärkeä asia on otettu opetus- ja kulttuuriministeriössä käsittelyyn. Näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa tulee kentän arvion mukaan olemaan osin vielä pitkään vaikeaa tai mahdotonta.

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä näyttöjen toteuttamistavoista kahdella tavalla:

1. Näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

Nykyisessä tilanteessa näyttöjen järjestäminen myös muualla kuin työpaikoilla on välttämätöntä. Perustellusta syystä ”näyttö voidaan kuitenkin järjestää muualla kuin työpaikalla” nykysäädöstenkin perusteella. Koronaepidemia voitaisiin varmasti tulkita perustelluksi syyksi. Tilanteen erityisyys kuitenkin huomioiden, näemme kannatettavana tehdä väliaikainen muutos lakiin esitetysti. Tällä korostetaan työpaikalla aidossa työtilanteissa suoritettujen näyttöjen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa.


2. Näytössä osoitettua osaamista voitaisiin täydentää muulla osaamisen arvioinnilla tutkinnon perusteissa määriteltyjen seikkojen lisäksi siltä osin, kuin osaamista ei covid-19-epidemiasta johtuvista syistä voida osoittaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa.

Näytön täydentäminen muulla arvioinnilla, muiltakin kuin tutkinnon perusteissa märitellyin osin, on kannatettavaa mahdollistaa. Tällä muutoksella voidaan edistää näyttöjen suorittamista edes niiltä osin työpaikoilla ja aidoissa työtehtävissä, kuin on mahdollista.

Kannatamme esitystä luonnoksen mukaisesti. Esityksessä ehdotettujen muutosten lisäksi näemme tärkeänä, ettei luonnoksessa mahdollisteta muutoksia ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin sekä arvioijiin liittyvät säädökset jäävät ennalleen. Säädösten soveltamisella ei näin ollen ole vaikutusta valmistuvien opiskelijoiden osaamistasoon eikä tutkintotodistukseen ole tarvetta tehdä erillisiä merkintöjä, joten säädösten soveltaminen ei heikennä opiskelijan mahdollisuuksia edetä työelämään ja jatko-opintoihin.

Lain väliaikaisen muutoksen toimeenpanossa pitää varmistaa, että sitä sovelletaan vain niiden opiskelijoiden osalta ja vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Muutosten toimeenpano ei saa aiheuttaa turhaa byrokratia, sen soveltaminen toteutuu HOKSin päivittämisen yhteydessä näytön suunnittelun yhteydessä.