[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52§:n väliaikainen muuttaminen

Lisätty 08.06.2020

SAJO ry kannattaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä, että covid-19-epidemian vuoksi näytöt voi suorittaa aitoja työtilanteita ja -prosesseja mahdollisimman hyvin vastaavina muina käytännön tehtävinä. On kuitenkin tärkeää, etteivät lakimuutokset mahdollista näyttöjä järjestettäessä muutoksia ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin eikä arvioijiin. Muutokset eivät myöskään saa aiheuttaa turhaa byrokratiaa oppilaitoksissa.

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. On hyvä, että tämä tärkeä asia on otettu käsittelyyn. Näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on kentän arvion mukaan ainakin osin vielä pitkään vaikeaa tai mahdotonta.

Kannatamme hallituksen esitystä, että näytöt voidaan covid-19-epidemiasta johtuvista syistä toteuttaa suorittamalla aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan myös muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

  • Vaikka nykysäädöksetkin mahdollistavat, että perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää muualla kuin työpaikalla, niin esitetty väliaikainen lakimuutos korostaa työpaikalla aidossa työtilanteissa suoritettujen näyttöjen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa.
  • Toimeenpanossa pitää varmistaa, että väliaikaista muutosta sovelletaan vain niiden opiskelijoiden osalta, kun se on välttämätöntä.


Kannatamme myös esitystä, että näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla laajemmin kuin tutkinnon perusteissa on määritelty siltä osin, kuin osaamista ei voida covid-19-epidemiasta johtuvista syistä osoittaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa.

  • Tällä muutoksella edistetään näyttöjen suorittamista työpaikoilla ja aidoissa työtehtävissä edes niiltä osin, kuin se on mahdollista.
  • Toimeenpanossa pitää varmistaa, että väliaikaista muutosta sovelletaan vain niiltä osin, kun se on välttämätöntä.


Näemme erittäin tärkeänä, etteivät esitetyt lakimuutokset mahdollista näyttöjä järjestettäessä muutoksia ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin eikä arvioijiin.

  • Väliaikaisten muutosten soveltamisella ei näin ollen ole negatiivista vaikutusta valmistuvien opiskelijoiden osaamistasoon, eikä niiden soveltaminen näin ollen heikennä heidän mahdollisuuksiaan edetä työelämään ja jatko-opintoihin.


Kannatamme esitettyjä muutoksia sellaisenaan, mutta on erittäin tärkeää, ettei muutosten toimeenpano aiheuta oppilaitoksissa turhaa byrokratiaa.

  • Dokumentointi toteutuu riittävällä tasolla näyttöä suunniteltaessa, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) päivittämisen yhteydessä.
  • Tutkintotodistukseen ei ole tarvetta tehdä erillisiä merkintöjä, koska ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet eivät väliaikaisia lakimuutosta sovellettaessa muutu.